Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

ŠABLONY III - ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ NOVÉ MĚSTO

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019739
Výše dotace: 311 907,00 Kč

ŠABLONY II - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ NOVÉ MĚSTO

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013996
Celková výše podpory: 721 576,00,- Kč

ŠABLONY I - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ NOVÉ MĚSTO

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005337
Výše dotace: 367 011,00 Kč

Šablony I - Zlepšení kvality výuky v ZŠ Nové Město

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole.
Reg.č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004618.
Výše dotace: 694 950,00 Kč

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Dotykem ke vzdělávání

Projekt byl zaměřen na zvyšování kompetencí pedag. pracovníků ZŠ a SŠ Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje při integraci ICT do výuky. Projekt svou podstatou, obsahem klíčových aktivit a celkovým pojetím výrazně přispěl k využívání nových moderních dotykových zařízení (notebooků) ve výuce. Projektem byla oslovena cílová skupina ved. pracovníků a pedag. zaměstnanců, kteří se do projektu zapojili prostřednictvím jednotlivých aktivit.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0032

EU peníze do škol

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2843
Výše dotace: 540 536,00 Kč